Regulamin konkursu „Akupunktura Warszawy” organizowanego przez Jones Lang LaSalle Sp. z o.o

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Akupunktura Warszawy” (zwanym dalej "Konkursem").
 2. Organizatorem Konkursu jest Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000084148.
 3. Organizator Konkursu, firma Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000084148.
 4. Konkurs jest organizowany na terenie Polski w dniach 25.05.2015 r. od godziny 11:00 do dnia 21.06.2015 r., do godziny 23:59.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu jak i zwycięzców nagród odbędzie się 25 czerwca 2015 roku. Ogłoszenie zostanie opublikowane na portalu akupunkturawarszawy.pl, nowawarszawa.pl oraz www.facebook.com/warszawaodnowa
 6. Zgłoszenia konkursowe dostarczone w innym terminie, niż o którym mowa w ust. 4, nie będą uwzględniane przez Komisje konkursową.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja warunków Regulaminu.
 8. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem:
  • pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora konkursu;
  • innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  • osób małoletnich - osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 9. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszt wysyłki nagrody do Zwycięzcy ponosi Organizator.
 10. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Tomasz Reich tel. 502 128 196, e-mail: redakcja@nowawarszwa.pl.

§ 2 Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą Anna Bartoszewicz-Wnuk, Jan Jakub Zombirt oraz Tomasz Reich.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania statusu Uczestnika Konkursu, osoba spełniająca warunki, o których mowa w § 2 Regulaminu powinna wypełnić jednocześnie następujące warunki: w okresie trwania konkursu:
  • udostępni na tablicy swojego konta na portalu Facebooku post konkursowy;
  • weźmie udział w głosowaniu.
 2. Nagrodą w konkursie są upominki rzeczowe:
  • słuchawki
  • 4 power banki
 3. Upominki ufundowane przez Fundatora przeznaczone są dla pięciu wylosowanych uczestników głosowania.
 4. Wśród Uczestników, którzy spełnią warunki uczestnictwa, Organizator przydzieli nagrodę nadawcy wylosowanego przez Komisję Konkursową zgłoszenia - zarejestrowanego według daty i godziny - w terminie zgodnym z § 1 pkt. 4.
 5. Uczestnik, który otrzymuje nagrodę w Konkursie, zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora konkursu mailowo/za pomocą portalu Facebook. Zwycięzca ma możliwość odmówienia przyjęcia nagrody – wówczas nagroda zostanie przyznana ponownie wylosowanemu przez Komisję Konkursową uczestnikowi.
 6. Organizator przekaże nagrodę zwycięzcy w terminie 10 lipca 2015 r.

§ 4 Odbiór Nagród

Fundator nagrody, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem przez Organizatora Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych: imienia oraz miejscowości w liście laureatów konkursu na stronie: gdzie promowany będzie konkurs.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu (dalej: „Administrator”).
 4. W celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
   oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, które zostaną wykorzystane do wydania Nagród:
  • adres do korespondencji,
  • adres zameldowania,
  • PESEL.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem poszczególnych Konkursów (w tym wydaniem nagród).
 6. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: redakcja@nowawarszawa.pl na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga w terminie 7 dni od daty doręczenia Komisja Konkursowa.
 7. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu www.akupunkturawarszawy.pl.
 9. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu na portalu www.nowawarszawa.pl oraz na fan page www.facebook.com/warszawaodnowa
 10. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

§ 6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2015 r.

Akupunktura Warszawy